Retningslinjer for indendørs- og udendørshåndbold
Del

Retningslinjer for indendørs- og udendørshåndbold

Opdateret den 16. juni 2021: Nye retningslinjer for forsamlingsforbud, mundbind, coronapas og sommerlejre.

Indendørs idræt:

 • Der gælder et forsamlingsloft på sektioner af maksimalt 100 personer (ubegrænset antal sektioner). Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal. Forsamlingsloftet hæves til 250 pr. 1. juli.
 • Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover. Kravet gælder ikke trænere, dommere og andre nødvendige voksne. Krav om coronapas ved indendørs idræt ophæves den 1. august.
 • Der må være op til 500 tilskuere til breddeaktiviteter, såfremt arealkravet pr. tilskuer er opfyldt, og der kan fremvises gyldigt coronapas. Husk, at der her gælder en aldersgrænse på 15 år i forhold til de almindelige regler om coronapas. Der må maksimalt tillades adgang for én tilskuer pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Hvis tilskuerne sidder ned, må der dog tillades adgang for én besøgende, bruger, tilskuer og lignende pr. 2 m2 gulvareal. 1. august hæves antallet til sektioner af1.000 personer (ubegrænset antal), og fortsat krav om coronapas, sundhedsplan mv.
 • Indendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe holdes under det gældende forsamlingsforbud inkl. frivillige trænere, undervisere og lignende, og grupperne holdes indbyrdes adskilt før, under og efter aktiviteten. Hver gruppe skal udgøre sit eget ’arrangement’.
 • Hvis der er flere grupper til stede i det samme lokale, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne.
 • Foreninger og faciliteter anbefales at fastlægge, hvor mange personer der maksimalt må være til stede i det konkrete indendørsareal. Der kan ved indgangen til lokalerne opsættes informationsmateriale om dette.
 • Der kan afvikles sommerlejre med op til 500 deltagere i alt inkl. trænere, ledere og frivillige. Læs de specifikke retningslinjer for DHF's håndboldskoler her.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne.


Udendørs idræt

 • Der gælder et forsamlingsforbud på sektioner af 500 personer (ubegrænset antal) for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere i form af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal. 
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne.
 • Der er ikke krav om coronapas ved udendørs idræt.

Kulturministeriet har opdateret deres retningslinjer for indendørs og udendørs idræt. Læs retningslinjerne her.

I boksen her til højre finder du anbefalinger og inspiration til træningsøvelser, der skal sikre en god og sjov start på håndbolden igen - uden smitte og skader. 

Fælles retninglinjer

Retningslinjer for indendørs- og udendørs træning

Det er vigtigt at understrege, at retningslinjerne for håndbolden forudsætter, at man følger de generelle anvisninger fra sundhedsmyndighederne og politiet. Retningslinjerne forudsætter også, at man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte. Det er fortsat et fælles ansvar at sikre, at spredningen af coronasmitte kan holdes under kontrol.

Retningslinjer for indendørs idræt:

 • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper – også med kropskontakt.
 • Der gælder et forsamlingsloft på sektioner af maksimalt 100 personer (ubegrænset antal sektioner). Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal. Forsamlingsloftet hæves til 250 pr. 1. juli.
 • Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover. Kravet gælder ikke trænere, dommere og andre nødvendige voksne.
 • Alle træningssessioner skal iagttage forsamlingsforbuddet. Der må ikke være flere end forsamlingsforbuddet tillader forsamlet i forbindelse med aktiviteten. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal. 
 • Der må være op til 500 tilskuere til breddeaktiviteter, såfremt arealkravet pr. tilskuer er opfyld. Der må maksimalt tillades adgang for én tilskuer pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Hvis tilskuerne sidder ned, må der dog tillades adgang for én besøgende, bruger, tilskuer og lignende pr. 2 m2 gulvareal.
 • Indendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe holdes under det gældende forsamlingsforbud inkl. frivillige trænere, undervisere og lignende, og grupperne holdes indbyrdes adskilt før, under og efter aktiviteten. Hver gruppe skal udgøre sit eget ’arrangement’.
 • Hvis der er flere grupper til stede i det samme lokale, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.
 • Banerne skal være tydeligt afmærket. Det kan enten gøres med kridt/maling eller ved hjælp af kegler med minebånd i mellem. Der må ikke kunne opstå tvivl om, hvor banearealet er, og derfor anbefales det ikke at bruge almindelige kegler eller toppe. Alle baner skal have minimum to meters afstand mellem hinanden. Husk, at der ikke må opholde sig forældre eller spillere mellem banerne. 
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under træningen. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen.
 • Du må som træner kun have ansvaret for træning af én gruppe ad gangen. Det betyder, at en træner IKKE må facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere hold, der er til stede samtidig.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Der må i øjeblikket ikke arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med håndbolden.
 • Toiletter, materialerum- og skabe mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold, hvis det kan aftales med hallen. 
 • Omklædningsrum, baderum og andre lokaler, der anvendes som led i en idrætsaktivitet må holdes åbne. Der gælder både for idrætsaktiviteter, der udøves udendørs og indendørs (samt udendørs kontaktsport). Bemærk, at der er krav om coronapas for personer over 18 år ved brug af indendørsfaciliteter, herunder også omklædningsrum. Det er op til den enkelte hal at afgøre, om de vil åbne for omklædning.
 • Brug af klubhuse er tilladt til foreningsaktivitet forudsat, at det sker i overensstemmelse med kravene for ”ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål”, herunder bl.a. overholdelse af krav om coronapas, m2-krav etc.  
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

Udendørs idræt

 • Der gælder et forsamlingsforbud på 100 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere i form af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal. 
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne.
 • Der er ikke krav om coronapas ved udendørs idræt.
Retningslinjer for coronapas

Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover – ved indendørs idræt. Kravet gælder ikke trænere, dommere og andre nødvendige voksne.

Et coronapas er gyldigt, når der kan sættes flueben i en af nedenstående muligheder:

 • et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer* gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, 
 • et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller
 • et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).

*Coronapasset ophæves den 1. august for indendørs idrætsaktiviteter. Indtil coronapasset ophæves, udvides gyldigheden af en PCR-test til 96 timer fra den 1. juli.

Der er krav om, at besøgende, brugere, tilskuere og lignende skal fremvise coronapas for at få adgang til lokaler og lokaliteter, hvor der udøves idrætsaktiviteter, f.eks. idrætskampe i haller og lignende.

Dokumentation for coronapas kan foreligge enten i papirformat eller elektronisk. Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på indehaverens medbragte pas, sundhedskort, kørekort eller andet offentligt udstedt ID. Krav om fremvisning af ID gælder dog ikke for coronapas, der forevises via sundhedsmyndighedernes app "Coronapas", hvor skærmen viser "gyldigt i Danmark" kombineret med bevægelige elementer.

I forbindelse med fremvisning af coronapas, bør der være særlig opmærksomhed på kødannelse. For at minimere kødannelse, kan besøgende, brugere, tilskuere og lignende opfordres til at benytte appen "Coronapas" eller at have deres coronapas samt gyldigt ID klar i forbindelse med adgang.

Fremvisning af coronapasset kan både ske elektronisk og i papirformat.

Kontrol af coronapas

Kontrol af coronapas skal fra fredag den 21. maj ske ved stikprøver.

Stikprøvekontrollen skal ske mindst én gang i døgnet og skal gennemføres på alle tilstedeværende på det pågældende tidspunkt for kontrollen. Det er i den forbindelse vigtigt, at I går i dialog med kommune/facilitetsejer for at få defineret, hvordan I bedst samarbejder om opgaven.

Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget stikprøvekontrol.

Det er foreningen eller facilitetsejeren, der har pligt til at udføre stikprøvekontrol for gyldige coronapas for voksne udøvere fra 18 år.

Der skal udføres stikprøvekontrol én gang i døgnet på de dage, hvor der udøves idrætsaktiviteter i den pågældende facilitet.

Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning. Der gælder dog en række undtagelser fra kravet, herunder for børn under 15 år og for personer der af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget COVID-19-test.

Som dokumentation for en undtagelse fra coronapas kan dokumentation vises i form af f.eks. et sundheds-kort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. Der gælder efter de gældende regler dog ikke krav om dokumentation for en undtagelse.

Den besøgende, brugeren, tilskueren mv. er således ikke forpligtet til at fremvise f.eks. en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af krav om coronapas. Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme den besøgende mv. til gode. For at en institution eller anden ansvarlig for arrangementet kan leve op til sin forpligtelse i forhold til kontrol af coronapas, er det samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at den besøgende mv. er undtaget krav om coronapas.

Læs mere om situationer, hvor besøgende, brugere mv. kan være undtaget test på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på følgende link: https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smit-tet/Hvornaar-du-skal-testes

Guidelines og retningslinjer ved sygdom

Hvis en på holdet har symptomer eller har været i tæt kontakt med en person, der er testet positiv for Covid-19, skal personen blive væk fra træning og kamp. Tæt kontakt betyder, at man er i familie, bor sammen eller har været tættere end en meter i mere end 15 minutter, fx i skolen. I idrætssammenhæng vil nære kontakter typisk være holdkammerater, trænere mv.

Personen skal hurtigst muligt blive testet, og sundhedsmyndighederne vil herefter vejlede vedkommende ift. kontaktopsporing.

Bliver en på holdet konstateret smittet med Covid-19, afhænger foreningens håndtering af:

 • hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater
 • hvornår kontakten har været der
 • hvor længe den har varet.

Dansk Håndbold Forbund anbefaler i samråd med DIF, at man orienterer de hold, man har spillet mod eller trænet sammen med indenfor den periode, hvor man formodes at have været smittet med Covid-19, og ellers følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række pjecer, hvor man kan læse om, hvordan man skal forholde sig, hvis man har symptomer, er smittet eller har været i kontakt med en smittet. Læs mere her:

Retningslinjer og guidelines for afvikling af kampe

Når I planlægger kampe, vil der ofte være mange lokale forhold, man skal tage hensyn til. Faciliteternes størrelse, de omkringliggende arealer, omklædningsfaciliteter m.m. er alt sammen noget, der har betydning for, hvordan afviklingen af kampe kan forløbe. Nedenfor er listet en række forhold, man enten skal eller bør tage højde for i planlægningen og afviklingen.

 • Kampplanlægningen er vigtig i forhold til at sikre tid til rengøring og udluftning efter hver kamp. Der er mange modeller til kampplanlægning, man kan fx vælge af forkorte kampene, sådan at tiden mellem kampene bliver længere, eller man kan vælge at lægge 10 min til alle kampe i systemet. Spilleminutterne forbliver dermed de samme, mens der er ekstra 10 min mellem kampene. Mere tid mellem kampene øger forbruget af haltid og skaber ventetid for dommere og tidtagere mellem kampene, men giver omvendt mulighed for tid til rengøring af kontaktflader mellem kampene, og det øger sikkerheden for deltagere og tilskuere.
 • Der bør ikke indtræde nye hold på banen, før de forrige hold har forladt banen, og der er foretaget rengøring af udskiftningsområderne, dommerbord, stolper og andre kontaktpunkter i hallen. Rengøring kan foretages af en frivillig fra arrangørforeningen eller kampens tidtager og kan foregå med vand og sæbe eller med sprit.
 • Der bør luftes ud mellem kampene hvis muligt. Tjek med hallen, at udluftning er tændt og forsøg at få åbnet døre i hallen i pauser og mellem kampe.
 • Pausen i kampen afholdes som udgangspunkt på banen. Man kan forlade hallen for toiletbesøg eller ved skader, men der skal sprittes hænder ved indgang og udgang. Hvis man bliver på banen, kan kampens deltagere ses som en samlet gruppe, og så skal der ikke rengøres på udskiftningsbænke, dommerbord, stolper mm. i pauserne mellem halvlegene.
 • Hilsepligten efter kampen er suspenderet for at undgå, at spillere og dommere, der ikke har været i nærkontakt, rør ved for mange mennesker, og for at sikre, at tiden kan holdes, så rengøring mellem kampene kan foregå, og de næste hold kan komme på banen. Hvis dommeren vurderer, at der er tid til at hilse, kan man gøre det med albuen eller foden.
 • I tilfælde af trøjelighed mellem holdene kan det ikke anbefales at låne overtrækstøjer af hjemmeholdet. Det anbefales derfor, at udeholdet selv medbringer skiftetrøjer eller overtrækstrøjer.
 • Hvis ikke der er plads på kampbanen til opvarmning, bør der anvises adskilte opvarmningsområder til begge hold og dommere. Kan dette ikke lade sig gøre, bør der henvises til udendørs opvarmning.
 • Afbud pga. Covid-19 sidestilles med vejrlig (turneringsreglement 8.5). Det betyder, at hvis man melder afbud pga. smitte med Covid-19, skal man inden 48 timer have sendt en redegørelse til forbund/kreds for afbuddet samt en dato og et tidspunkt for, hvornår en evt. ny kamp kan spilles. Ellers taber holdet, der melder afbud, kampen. Der opkræves dog ikke bøde for afbuddet, og disse afbud gør ikke, at man udgår af turneringen som beskrevet i 8.6 og 8.6.1

Er I i tvivl om, hvor mange tilskuere, der må være til kampen?

Der er to måder, som man kan vælge at afvikle kampen på med tilskuere. Eksemplet her er ved en indendørs kamp med to ungdomshold på f.eks. 17 år, hvor der er ca. 35 aktører på banen, spillere, trænere, dommere og tidtagere.

 1. Med 15 tilskuere, så I er forsamlet 50 personer. Så kræver det coronapas for tilskuere på 18 år eller ældre.
 2. Med op til 465 primært siddende tilskuere, så I max. er forsamlet 500. Så kræver det coronapas for alle spillere, trænere, dommere, tidtagere og tilskuere der er fyldt 15 år.

Det er vigtigt at præcisere overfor et gæstende hold, hvorvidt der fyldes op til forsamlingsloftet på 50 eller om der kan lukkes tilskuere ind ud over dette, da reglerne for coronapas er forskellige ikke kun for de 15-17 årige, men for alle deltagere i kampen.

Retningslinjer for sommerlejrer herunder håndboldskoler

Afvikling:

 • Håndboldskoler må gerne afvikles med op til 500 personer i alt inkl. ledere og trænere. 
 • Jo flere grupper/hold der blandes på tværs, jo mere medvirker vi til risikoen for, at smitten potentielt spredes. Derfor anbefaler vi, at I som forening inddeler deltagerne i faste grupper med et fast antal ledere per gruppe, og grupperne bør ikke blandes under håndboldskolen. Antallet af deltagere per gruppe er op til den enkelte håndboldskole ud fra foreningens faciliteter og kapacitet.
 • Hvis en deltager/frivillig testes positiv for coronavirus under håndboldskolens afvikling, er det arrangørforeningens ansvar at lukke håndboldskolen ned omgående.
 • På håndboldskolen anses alle deltagere, ledere, trænere mv. som nære kontakter, hvorfor håndboldskolen lukkes ned ved eventuelt smittetilfælde og alle opfordres herefter til at tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • I skal inden håndboldskolens start informere forældrene om, hvilken gruppe deres barn er placeret i og hvor og hvad tid, der vil være aflevering og afhentning.
 • I må gerne have flere grupper på den samme idrætsfacilitet, fx i samme hal, men I skal sikre, at der holdes god afstand mellem grupperne.
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • I bør sørge for, at deltagerpakken (tøj, bolde, osv.) på forhånd er pakket til hver deltager og kan udleveres enkeltvis.


Coronapas:

 • På de håndboldskoler, hvor der er flere end 100 deltagere, ledere, trænere mm. er der krav om gyldigt coronapas for alle personer over 15 år.
 • Coronapasset skal være gyldigt i hele perioden for håndboldskolen.
 • Stikprøvekontrol af coronapasset skal ske mindst én gang i døgnet.

 

Rengøring, bad og omklædning:

 • Sørg for at få afklaret, hvem der har ansvaret for rengøring sammen med den facilitet/hal I benytter i forbindelse med afvikling af håndboldskolen.
 • Afklar også med faciliteten, hvorvidt der vil være adgang til omklædning og badefaciliteter under håndboldskolen. 

Overnatning:

 • Der må gerne arrangeres overnatning for deltagerne på håndboldskolen.
 • Hvis der arrangeres overnatning, anbefaler vi, at deltagerne bliver i de faste grupper/bobler, som i hallen, og overnatning ikke sker på tværs af grupperne.
 • Senge/madrasser skal placeres min. 1 meter fra hinanden. Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor gruppen overnatter, bør ske flere gange dagligt. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og sæbe.

 

Spisning/forplejning:

 • Der må arrangeres fællesspisning for deltagerne.
 • De faste grupper bør også udgøre deltagernes faste spisegrupper. Det kan i sådanne situationer være nødvendigt, at grupperne spiser forskudt af hinanden. Deltagerne bør have faste pladser ved måltiderne, og arrangørerne bør have særlig fokus på afspritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes bør der være særlig fokus på, at alle vasker hænder før og efter spisning.
 • Anvendelse af cafeteria/kantine og toiletter følger i øvrigt retningslinjer for restaurationsbranchen.
 • Der skal på det enkelte idrætsanlæg være tydelig adskillelse mellem træningsanlæg og cafeteria/kantine.

 

Aflevering/afhentning:

 • Deltagerne bør afleveres udendørs, fx foran hallen, hvor aktiviteten afholdes. Ankomst og afhentning bør opdeles på tidsintervaller for at undgå store forsamlinger i forbindelse med aflevering og afhentning.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under træningen. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen.

 

Til forældre/deltagere:

 • Hold dit barn hjemme fra håndboldskolen, hvis barnet viser symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og forklar, at barnet straks skal blive hentet under håndboldskolen, selv ved milde symptomer.
 • Sørg for at dit barn er klar til håndboldskolen. Det vil sige, at dit barn er omklædt hjemmefra, har fyldt drikkedunk, medbringer egen bold (som udleveres på første dag) og håndklæde til at tørre sved af med.
 • Sørg for at dit barn tager hjem/bliver hentet umiddelbart efter håndboldskolen.
 • På håndboldskolen anses alle deltagere, ledere, trænere mv. som nære kontakter, hvorfor håndboldskolen lukkes ned ved eventuelt smittetilfælde og alle opfordres herefter til at tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Retningslinjer for stævner (tidsforskudte, sektionsopdelte eller geografisk spredte arrangementer)

Det er muligt at arrangere et stævne mv. tidsforskudt med flere end 100 deltagere (efter det indendørs forsamlingsforbud), så længe der på intet tidspunkt er flere end 100 personer til stede på samme sted – i samme aktivitet – samtidig. F.eks. kan håndboldstævner afvikles, så der om formiddagen deltager op til 100 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 100 personer deltager i stævnet om eftermiddagen.

Der er ikke noget til hinder for, at der er gengangere mellem personerne i de forskellige tidsforskudte dele af et stævne. Det er imidlertid en forudsætning, at der ikke på noget tidspunkt er flere end 100 personer til stede på samme sted samtidig. Eventuelle gengangere tæller med i det samlede antal personer i alle de tidsforskudte dele af stævnet, som de pågældende deltager i.

Det er desuden muligt at afholde en idrætsaktivitet sektionsopdelt i flere grupper á maksimalt 100 personer i hver gruppe inklusiv en frivillig holdleder, træner eller instruktør. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hvert deres lokale, afmærkede felt eller lignende. Det betyder, at en træner m.v. således ikke kan lede flere af grupperne samtidig, da aktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement på samme sted samtidig.

Derudover er det muligt at afholde et stævne mv. med flere end 100 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig.

Den geografiske spredning mellem deltagerne skal opretholdes gennem hele arrangementet. Det vil således ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end 100 deltagere, hvis flere end 100 personer samles før eller efter arrangementet til f.eks. fælles afgang eller pokaloverrækkelse.

I praksis skal aktiviteterne gennemføres i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og reglerne om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19.

Retningslinjer for tilskuere
 • Til alle idrætsbegivenheder, der ikke er professionelle i liga og 1. division, må der være op til 500 mennesker i hallen, inklusive aktive på banen og officials. 
 • Der er krav om at personer på 15 år og derover skal kunne fremvise gyldigt coronapas, hvilket skal tjekkes ved en stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet.
 • En idrætsbegivenhed defineres som en konkurrence, kamp, turnering eller stævne, hvor der normalt er tilskuere. Der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.
 • Der må være op til 500 mennesker samlet til en enkelt idrætsbegivenhed, inklusive aktive på banen og officials. Ved afvikling af en kamp, kan der ifølge turneringsreglementet for øvrige rækker deltage op til 40 aktive personer, herunder spillere, trænere, dommere og officials. Antallet af aktive skal modregnes de 500, så hvis man har 40 aktive på og omkring banen, kan der max. være 460 tilskuere, hvis tilskuerarealet tillader det.
 • Der opfordres til at ind- og udgang af tilskuere foregår i pauser mellem halvlege og mellem kampe, når holdene har forladt banen, og de deltagende hold til en evt. næste kamp er kommet på banen.
 • Der må gerne være flere arrangementer i samme idrætscenter samtidigt, så længe der er en tydelig adskillelse af arrangementerne og publikum – samt udøvere – ikke krydser mellem arrangementerne. Det er arrangørforeningens ansvar at sikre, at dette overholdes.
 • Til alle kampe skal tilskuere sidde ned. Tilskuere bør blive på deres plads og bør kun forlade hallen i halvlege og efter, at kampen er slut, og de to hold har forladt hallen. Hvis der er en efterfølgende kamp, anbefales det, at man venter, til de næste hold er kommet på banen, så der ikke opstår kontakt mellem tilskuere og deltagere ved adgang til og fra hallen.
 • Der må ikke være stående tilskuere eller foregå opvarmning i selve hallen under andre kampe.
 • Ved kampe i dobbelthaller må deltagere og tilskuere gerne dele indgang til faciliteten og cafeteria, men de skal adskilles i haller og på tilskuerpladser. Hvis deltagere og tilskuere i de forskellige haller ikke kan adskilles, anbefales det at tænke i at sprede kampene så meget som muligt med forskudte starttider og øget styring af faciliteter til omklædning og opvarmning.
 • Tilskuerarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i tilskuerarealerne.
 • Der skal sikres en meters afstand mellem tilskuere målt fra næse til næse, og der må maks. være en tilskuer pr. 2 m2 i tilskuerarealet. Ved faste sæder i hallen må hvert andet sæde benyttes. Nære kontakter må gerne sidde ved siden af hinanden, men for at lette opgaven for den ansvarlige i hallen, anbefales det at holde afstand, så den pågældende ikke får brug for at kontrollere dette.
 • Arrangørforeningen bør have fokus på styring af tilskuerstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler. Hvis flere haller er i brug i samme idrætscenter, bør der være særligt fokus på styring af kapaciteten i de enkelte haller, og man bør desuden indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige tilskuere, under hensyn til tilgængeligt tilskuerareal, risikoen for sammenstimling osv.
 • Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger og sørge for, at protokollerne overholdes.
Særlige guidelines og retningslinjer til foreningens bestyrelse

For at foreningens trænere, spillere og forældre kan føle sig trygge, skal eller bør følgende gælde:

 • Det er til enhver tid arrangørforeningen – og dermed bestyrelsens – ansvar, at myndighedernes retningslinjer håndhæves. Bestyrelsen bør derfor holde sig opdateret om relevante retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne og Dansk Håndbold Forbund og gøre sit bedste for at sikre, at foreningens aktiviteter lever op til disse.
 • Bestyrelsen anbefales at udarbejde en plan for organisering og gennemførelse af håndboldaktiviteter samt udpege en corona-vejleder i foreningen.
 • Bestyrelsen anbefales at etablere et trænerforum, hvor koordinering sikres mellem bestyrelsen, trænere og frivillige.
 • Bestyrelsen bør sikre tydelig skiltning med retningslinjer på spillestedet. Som minimum bør man hænge afstands- og hygiejneplakaterne fra Dansk Håndbold Forbund op i hallen.
  Find dem her.
 • Bestyrelsen bør sikre, at håndboldaktiviteter kun afvikles, hvis foreningens bestyrelse er tryg ved, at aktiviteterne udøves med afsæt i retningslinjerne. Bestyrelsen bør løbende følge udviklingen i corona-smitte og evaluere på, om det er forsvarligt at fortsætte håndboldaktiviteter i deres forening.
 • Bestyrelsen bør gøre udehold opmærksom på anvisningerne/retningslinjerne i hallen, inden de ankommer. Brug gerne klubbens hjemmeside og Facebook og sørg også for, at anvisninger er synlige i hallerne. Informer fx om:
  • hvor man varmer op
  • hvor der er håndsprit
  • hvordan der bliver gjort rent
  • hvorvidt der er tilgængelige omklædningsfaciliteter, og hvordan retningslinjerne er for brugen af dem
  • hvor mange fra udeholdet, der kan deltage til en kamp, inkl. tilskuere.
 • Bestyrelsen bør orientere sig om retningslinjer for caféer og restauranter og sikre sig, at disse kommunikeres ud til foreningen. Retningslinjerne skal følges af alle – se specifikke retningslinjer for dette.
 • Bestyrelsen bør lave en plan, så der sikres grundig rengøring eller desinfektion af fælles kontaktpunkter, såsom udendørs håndtag, vandhaner osv. Ved kampe bør der før første kamp og efter hver kamp rengøres eller afsprittes i udskiftningsområdet, ved dommerbordet og på stolperne. Rengøring/afspritning kan foretages af kampens tidtager eller en frivillig fra arrangørforeningen. Rengøring/afspritning bør foregå, når de to hold har forladt hallen og/eller inden de næste hold gives adgang.
 • Bestyrelsen anbefales at undersøge mulighederne for at streame eller lave livescore fra kampene, så flere kan følge kampen hjemmefra.
 • Det anbefales, at bestyrelsen går i dialog med facilitetsejer eller halbestyrer og gennemgår planer og tiltag, således at der er enighed om fortolkning af regler og muligheder.
Guidelines og retningslinjer for afvikling af børnestævner

Til børnestævner betragtes alle deltagere – spillere, trænere og forældre – som aktive deltagere, da det ikke kan forventes, at børnene og deres forældre kan holdes adskilte under stævnet. Derfor giver det ikke mening at tale om publikum, og alle indgår i opgørelsen i forhold til forsamlingsforbuddet. Dette gælder både for Totalhåndboldstævner og Kortbanestævner.

Med udgangspunkt i det eksisterende forsamlingstal på 50, betyder det i praksis, at rammerne kan se ud som nedenfor. Det er op til hver kreds og hvert forbund at tilrettelægge stævnerne, som det bedst passer ind under hensyntagen til de lokale forhold, men afviklingen skal selvsagt følge denne protokol.

Totalhåndbold
De lokale stævner i DHF tillader, at hvert hold kommer med 9, 11 eller 12 deltagere, inkl. trænere og forældre (alt efter stævneprogrammet). Det giver mulighed for følgende sammensætninger:

 • 5 hold med 9 og op til 5 officials, i alt 50
 • 4 hold med 11 og op til 6 officials, i alt 50
 • 4 hold med 12 og op til 2 officials, i alt 50

Officials afvikler stævnet og vejleder kampene. Kampe foregår på en eller to baner på tværs. 

Med disse sammensætninger er der altså ikke plads til tilskuere ud over medrejsende forældre, som indgår i ovenstående. 

Kortbane
I kortbane er der flere deltagere på banen, så derfor kan der være færre hold til et stævne. Antallet af deltagere skal tilpasses af udbyderen af stævnet/kampene. I U9 er der 7 spillere på holdkortet, så her skal man regne med mindst 12 deltagere inkl. trænere og forældre. Med i alt 12 deltagere pr. hold vil man måske opleve at være lidt presset til et kortbanestævne med fire hold. Derfor foreslås det, at man deltager tre hold under de nuværende restriktioner. 

De lokale arrangører bør inden et stævne orientere de deltagende hold og foreninger om, hvor mange repræsentanter (trænere, spillere og tilskuere) der må deltage samlet set fra hvert hold. De deltagende foreninger opfordres til at holde sig orienteret og handle ud fra dette, så vi undgår den ulykkelige situation at måtte afvise nogen ved døren under henvisning til forsamlingsforbuddet.

Arrangørerne bør ligeledes være opmærksomme på, at der kan være behov for ekstra tid til pauser for at få skiftet ud i deltagere – herunder både spillere, forældre og trænere.  

Protokol for afvikling af turneringskampe og stævner

Opdateret med nye retningslinjer pr. 21. maj 2021

Denne protokol er en række retningslinjer og praktiske anbefalinger til foreninger, bestyrelser, trænere m.m. i forhold til afvikling af turneringskampe og stævner. Den er udarbejdet af Dansk Håndbold Forbund i tæt dialog med Jydsk Håndbold Forbund, Fyns Håndbold Forbund og Håndbold Region Øst.

Protokollen kan downloades i sit fulde format her.

Noget i protokollen er retningslinjer, som skal overholdes, da de er udstukket af myndighederne, mens andet er guidelines fra Dansk Håndbold Forbund. Vi sondrer derfor i protokollen mellem guidelides, der bør og retningslinjer, der skal overholdes. Skal-retningslinjer er fx retningslinjer for forsamling, antal publikum m.m. De steder, hvor der står bør, opfordrer Dansk Håndbold Forbund alligevel på det kraftigste til, at man forsøger at efterleve anbefalingerne, da de er gode tiltag i forhold til at forhindre smittespredning.

Protokollen er et øjebliksbillede, forstået på den måde at der dagligt kan komme ændringer. Protokollen vil derfor løbende blive opdateret, og det vil fremgå øverst på denne side, hvornår den senest er revideret. 

Dansk Håndbold Forbund anbefaler desuden, at man downloader smittestop-appen. Find den på www.smittestop.dk

Sammen med denne protokol er også en tjekliste, foreninger kan bruge for at sikre sig, at protokollen efterleves. Du kan finde tjeklisten her.

De overordnede retningslinjer
 1. Symptomer? Så bliv hjemme!
  Bliv hjemme, hvis du har symptomer på COVID-19, hvis du er i risikogruppen, eller hvis du har været i kontakt med eller bor sammen med en person, der er testet positiv.
 1. Vask hænder tit eller brug håndsprit
  Alle bør vaske eller afspritte hænder både før og efter træning, og når man har rørt ved et kontaktpunkt. Alle materialer skal rengøres efter træningen.
 1. Begræns fysisk kontakt
  Tilrettelæg træningen, så der veksles mellem øvelser med og uden kropskontakt. Undgå håndtryk og kram, og forsøg generelt at begrænse den fysiske kontakt – også i omklædningsrummet.

  Ved øvelser uden kropskontakt anbefales det, at der holdes to meters afstand.

  Ved øvelser med kropskontakt anbefales det, at man minimerer andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Øvelserne forudsætter, at der generelt er stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 1. Undgå større forsamlinger
  Vær opmærksom på at overholde det gældende forsamlingsforbud og følg retningslinjerne for forsamlingstæthed gældende for din kommune.

  Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet.

  Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst to meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.

  Hold afstand og bed andre tage hensyn. Husk at der skal bæres mundbind, når man færdes på en idrætsfacilitet, undtaget når man træner.
 1. Brug af fælles rekvisitter
  I må gerne bruge fælles rekvisitter som bolde, overtrækstrøjer, kegler osv. Men vi anbefaler, at hvert hold har egne rekvisitter og sørger for, at de bliver rengjort før og efter brug.

 

Gode råd

Til foreningens bestyrelse

For at foreningens trænere, spillere og forældre kan færdes trygt i foreningen, skal eller bør følgende gælde:

 • Husk, at det er foreningens ansvar, at alle myndighedernes regler følges af alle jeres medlemmer.
 • I bør udarbejde en plan over håndboldaktiviteter. Dvs. hvilke faciliteter kan bruges af hvem og hvornår, og informer alle foreningens trænere, så der ikke opstår misforståelser.
 • Hold øje med, om der kommer nye råd fra sundhedsmyndighederne. Udpeg eventuelt en corona-ansvarlig i foreningen, som skal stå til rådighed for spørgsmål og overvåge, at alle følger anbefalingerne.
 • I bør sørge for, at træningstider, kommer alle til gode. Det er vigtigt, at fordelingen af træningstider ikke alene bliver på baggrund af niveau og kompetencer. Alle hold og alle spillere skal have mulighed for at komme til udendørs træning.
 • I bør sikre tydelig skiltning med retningslinjer på spillestedet. Som minimum bør man hænge afstands- og hygiejneplakaterne fra DGI Håndbold og Dansk Håndbold Forbund op i hallen. Find dem HER. De er gratis!
 • I bør sikre, at håndboldaktiviteter kun afvikles, hvis I og jeres medlemmer er tryg ved, at aktiviteterne udføres i overensstemmelse med gældende regler og vejledninger.
 • Alle sociale aktiviteter i forbindelse med håndboldaktiviteter bør aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter træning, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.


Særlige guidelines ved tilfælde (eller mistanke om) smitte hos en eller flere af foreningens medlemmer

I bør udarbejde en plan for, hvordan foreningen vil håndtere en situation, hvor der er mistanke om at en eller flere er smitte eller at en eller flere er testet positiv ift. Covid-19.

Plan bør indeholde, hvad der sker og bør formidles til alle foreningens medlemmer og fremgå tydelig på fx foreningens hjemmeside. Følgende har relevans for planen og den konsekvens det har:

 • hvor tæt den smittede har været på sine andre i foreningen.
 • hvornår kontakten har fundet sted.
 • hvor længe den har varet.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række pjecer, hvor man kan læse om, hvordan man skal forholde sig, hvis man har symptomer, er smittet eller har været i kontakt med en smittet. Læs mere på deres hjemmeside - HER.

Dansk Håndbold Forbund anbefaler, at foreningen orienterer de hold, foreningens hold har spillet mod eller trænet sammen med indenfor den periode, hvor man formodes at have været smittet med Covid-19, og ellers følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Til trænere
 • Vær det gode eksempel og sørg for, at retningslinjerne overholdes før, under og efter træningen.
 • Kravet om mundbind gælder for alle der er 12 år og derover. Der skal ikke bæres mundbind under selve håndboldaktiviteten – det gælder både udøvere, træner og dommere. Det skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætshallen, hvor aktiviteten skal udføres hvis man møder omklædt.  DGI og DHF anbefaler, at alle kommer omklædt og tager hjem og klæder om efter endt aktivitet.
 • Hvis en på dit hold har symptomer eller har været i tæt kontakt med en person, der er testet positiv for Covid-19, skal din spiller blive væk fra træning og kamp. Ved ”Tæt kontakt” menes det, at spilleren er i familie, bor sammen eller har været tættere end en meter, på en smittet person, i mere end 15 minutter, fx i skolen. I idrætssammenhæng vil nære kontakter typisk være holdkammerater, trænere mv.
 • Spilleren skal hurtigst muligt lade sig testet, og sundhedsmyndighederne vil herefter vejlede vedkommende ift. kontaktopsporing. Spilleren kan ikke spille eller træne før spilleren kan fremvise en negativ Covid-19 test.
 • Det anbefales, at der veksles mellem aktiviteter med og uden kropskontakt.
 • Ved øvelser uden kropskontakt anbefales det, at der holdes to meters afstand.
 • Ved øvelser med kropskontakt anbefales det, at man minimerer andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Øvelserne forudsætter, at der generelt er stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
 • Der må bruges fælles bolde. Øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten. Hvis der i forbindelse med træningen benyttes rekvisitter (fx overtrækstrøjer), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader (fx ved brug af kegler e.l.).
 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet foreskriver til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet. 
 • Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst to meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person. Se dog særlige retningslinjer for ”konkurrencer, turneringer og stævner”.
 • Du må som træner kun have ansvaret for træning af én gruppe ad gangen. Det betyder, at en træner IKKE må facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere hold, der er til stede samtidig.
 • Sektionsopdelt træning kan fortsat ske med separate hold (og trænere). Det betyder, at der fortsat kan gennemføres træning i flere grupper på max 25 personer inkl. træner, HVIS der er tale om grupper med egen træner og træningsforløb.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Husk at advisere dine spillere på forhånd, så de straks ved ankomst til idrætsfaciliteten, kan placere sig i den gruppe, som de skal deltage i under træningen. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.
 • Alle sociale aktiviteter i forbindelse med håndboldaktiviteter bør aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter træning, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.
Til spillere
 • Der skal bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse.
 • Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover. Du skal ikke bære mundbind under selve håndboldtræningen eller kamp. Mundbindet skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætshallen, hvor aktiviteten skal udføres hvis man møder omklædt. Vi opfordrer til, at der bæres mundbind fra omklædningsrum og indtil man aktiv udøver.
 • Bliv hjemme, hvis du er i risikogruppen, og tal med din familie, om der er familiemedlemmer i risikogruppen.
 • Bliv hjemme hvis du har symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
 • Respekter og efterlev alle anvisninger fra din forening og din træner.
 • Ankom til træning tidligst fem minutter før start og forlad træningsstedet umiddelbart efter træningens ophør.
 • Kom omklædt og bad hjemme efter træning.
 • Medbring din egen fyldte drikkedunk til træning.
 • Placer din taske og andet udstyr minimum to meter fra dine holdkammeraters.
 • Medbring håndklæde til at tørre sved af med.
 • Husk god håndhygiejne før, under og efter træning – medbring selv håndsprit.
Til forældre
 • Er du eller din familie i risikogruppen, så undlad at sende dit barn afsted til træning. Tal med dit barn om det.
 • Hold dit barn hjemme fra træning, hvis barnet viser symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og forklar, at barnet straks skal blive hentet under træning, selv ved milde symptomer.
 • Respekter og efterlev alle anvisninger fra dit barns forening og træner. Sæt dig ind i retningslinjerne og forklar dem til dit barn.
 • Sørg for at dit barn er klar til træning, det vil sige, at dit barn er omklædt hjemmefra, har fyldt drikkedunk, medbringer egen bold, håndklæde til at tørre sved af med og håndsprit.
 • Sørg for at dit barn tager hjem/bliver hentet umiddelbart efter træning.
 • Hvis du kører dit barn til træning, så kør hjem og kom igen, når træningen er færdig. Hvis du bliver, så husk at holde afstand til andre spillere, trænere og forældre.
 • Husk at anerkende de frivillige med et smil, et nik eller et TAK.
Til dommere

Der er igen givet grønt lys for, at der kan afvikles kampe, og derfor må du igen dømme kampe.

Hilsepligten er suspenderet for den kommende sæson. Det betyder, at det er helt frivilligt at hilse efter kampen.

Vi ved, at nogle synes, det er lidt mærkeligt, at hilsepligten er suspenderet, når spillerne lige har spillet en kamp, hvor mange har været i nærkontakt. Men den er suspenderet af hensyn til de yngre årgange, der ikke er i så meget nærkontakt og også af hensyn til dem, der ikke spiller eller kommer tæt på andre i en kamp, fx jer dommere.

Hilsepligten er dog en vigtig og meget indgroet del af håndbolden, og derfor kan der opstå lidt forvirring efter kampen, hvis der ikke hilses. Det er derfor også helt i orden, hvis du har lyst til at sætte en hilsen i gang, hvor I ikke giver hånd. Det kan fx være en albuehilsen.

Husk, at mange kigger på dig som dommer, når der er lidt forvirring, derfor kan det være en god ide, at du har en plan for, hvad der skal ske efter kampen – uanset om I hilser eller ej. Det er en god ide at afstemme dette med de to holds officials inden kampstart, så alle er enige om rammerne.

Herudover opfordres I alle til at følge myndighedernes gældende retningslinjer og så vidt muligt undgå unødig kontakt både før, under og efter kampen. I bør udvise stor ansvarlighed omkring hygiejne og oprydning i omklædningsrum, som efterfølgende skal bruges af andre. Dette er både for jeres egen og andres sikkerhed.

De fysiske test og teorigennemgang kører indtil videre som planlagt, da de først skal afvikles i august/september. Vi følger naturligvis situationen nøje.

Har du nogle dommerrelaterede spørgsmål, skal du kontakte dommerudvalget i din kreds eller dit distriktforbund.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE