Spørgsmål og svar
Del

Spørgsmål og svar

Opdateret d. 16. juni 2021

På denne side vil vi forsøge at svare på en række af de mest stillede spørgsmål om håndbold ift. COVID-19. Mangler du fortsat svar, er du velkommen til at kontakte vores corona-hotline på covid-19@dhf.dk. 

Det er besluttet i Dansk Håndbold Forbund, at alle lokale spørgsmål om kamp og træning fremover skal besvares i de lokale forbund eller via corona-hjælpelinjen. Du finder information om hjælpelinjen herunder. 

Du kan også se, om DIF har svaret i deres FAQ. 

Spørgsmål og svar om corona (opdateret den 14. juni)

Må vi træne og spille kamp?

Træning:
Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper – også med kropskontakt. Der gælder et indendørs forsamlingsloft på maksimalt 100 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal. Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover. Kravet gælder ikke trænere, dommere og andre nødvendige voksne.

Indendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe holdes under det gældende forsamlingsforbud inkl. frivillige trænere, undervisere og lignende, og grupperne holdes indbyrdes adskilt før, under og efter aktiviteten. Hver gruppe skal udgøre sit eget ’arrangement’.

Man må ligeledes mødes op til 500 personer til udendørstræning i foreningsidrætten. Her er der ikke krav om coronapas.

Kulturministeriet retningslinjer for indendørs idræt finder du her.

Kampe:
Det hævede, indendørs forsamlingsloft gør, at U17- og yngre hold nu kan afvikle kampe med fuldt holdkort. De har haft fire uger med indendørs træning med kropskontakt, som er det, vores ekspertgruppe anbefaler, at man har haft, før man begynder at spille kampe.

U19 og senior kan også spille kampe med fuldt holdkort, men vi anbefaler, at de venter endnu 14 dage (dvs. til efter den 4. juni) med at spille kampe, så de har haft yderligere to uger med fuld indendørs træning, og dermed følger anbefalingen fra ekspertgruppen.

Vores 'Tjekliste til afvikling af kampe med eller uden publikum' vil blive opdateret hurtigst muligt.

Efter flere måneder uden håndboldtræning opfordrer vi til, at man ikke farer for hårdt frem, men fokuserer på en kontinuerlig opbygning af træningsmængden. En forsigtig opstart handler både om at sikre, at vi ikke spreder unødig smitte, men også om at vi tager vare på vores spillere og sikrer, at de ikke får skader.

Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig?

Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på det gældende forsamlingstal inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

 • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
 • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
 • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 50 personer.
 • Træneren må ikke krydse grupper.

Vær opmærksom på, at hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

Er der krav om coronapas, før man må deltage i træning?

I det indendørs idrætsliv er der krav om coronapas for alle voksne udøvere på 18 år og derover. Der er ikke krav om coronapas for trænere eller andre nødvendige voksne.

For udendørs idræt er der ikke krav om coronapas.

Om coronapas
Et coronapas er digitalt og findes på sundhedsplatformen MinSundhed. Du kan få et coronapas, hvis du kan sætte kryds ud for en af følgende bullets:

 • Tidligere påvist smitte med COVID19 (fra 14 til 180 dage)
 • Negativ PCR-eller lyntest (svaret må max være 72 timer gammelt)*
 • Færdigvaccination mod COVID19


Kan en udøver på 18 år og derover ikke fremvise et gyldigt coronapas ved indgang eller stikprøvekontrol, kan vedkommende ikke få adgang til de indendørs træningsfaciliteter.

*Coronapasset ophæves den 1. august for indendørs idrætsaktiviteter. Indtil coronapasset ophæves, udvides gyldigheden af test til 96 timer fra den 1. juli.

Hvad er reglerne for kontrol af coronapas?

Fra den 21. maj skal kontrol af coronapas ske ved stikprøver.

Stikprøvekontrollen skal ske mindst én gang i døgnet og skal gennemføres på alle tilstedeværende på det pågældende tidspunkt for kontrollen. Det er i den forbindelse vigtigt, at I går i dialog med kommune/facilitetsejer for at få defineret, hvordan I bedst samarbejder om opgaven.

Læs mere under Retningslinjer for kontrol af coronapas her. 

Hvad kan der ske, hvis der ikke tjekkes for coronapas?

Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne på 18 år og derover), som der er krav om coronapas for.

Bødestraffen er 3.000 kr. og pålægges den ansvarlige facilitetsejer/forening.

Må man nu frit blande børn/unge og voksne - altså udøvere med og uden coronapas – ved indendørs træning?

Ja, så længe alle på 18 år og derover har gyldigt coronapas, og det sikres, at det gældende forsamlingsforbud på pt. 100 personer overholdes. 

Må vi bruge fælles bolde og rekvisitter?

Ja, I må gerne bruge de samme bolde og rekvisitter. Men husk stadig at spritte af, holde afstand, når det er muligt og generelt holde den gode corona-stil. 

Vi vil gerne afholde et stævne. Må vi det?

Ja, det er muligt at afvikle et stævne, der er dog en række retningslinjer I skal være opmærksomme på at overholde. Læs mere under Retningslinjer og guidelines for afvikling af kampe og Retningslinjer for stævner (tidsforskudte, sektionsopdelte eller geografisk spredte arrangementer) her. 

Må klubhuse, omklædningsrum og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?

Toiletter, materialerum- og skabe mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold, hvis det kan aftales med hallen. 

Omklædningsrum, baderum og andre lokaler, der anvendes som led i en idrætsaktivitet må holdes åbne. Der gælder både for idrætsaktiviteter, der udøves udendørs og indendørs (samt udendørs kontaktsport). Bemærk, at der er krav om coronapas for personer over 18 år ved brug af indendørsfaciliteter, herunder også omklædningsrum. Det er op til den enkelte hal at afgøre, om de vil åbne for omklædning.

Brug af klubhuse er tilladt til foreningsaktivitet forudsat, at det sker i overensstemmelse med kravene for ”ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål”, herunder bl.a. overholdelse af krav om coronapas, m2-krav etc.  Dvs. man må også gerne være flere end 25 personer, såfremt disse retningslinjer overholdes.

Hvad gør vi, hvis et medlem eller en træner i klubben er smittet med corona?

Hvis en spiller eller træner er testet positiv, har DIF udarbejdet en fin vejledning til, hvordan I som klub kan håndtere det. Der er både forslag til mails til jeres medlemmer, modstanderhold, som I måtte have været i kontakt med og bud på tekst til sociale medier. Find vejledningen her:

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/10/coronasmitte-s-i-s-klubben

Hvad gør vi, hvis en på holdet har været i tæt kontakt med en person, der er testet positiv for Covid-19 eller selv er testet positiv?

Hvis en på holdet har symptomer eller har været i tæt kontakt med en person, der er testet positiv for Covid-19, skal personen blive væk fra træning og kamp. Tæt kontakt betyder, at man er i familie, bor sammen eller har været tættere end en meter i mere end 15 minutter, fx i skolen. I idrætssammenhæng vil nære kontakter typisk være holdkammerater, trænere mv.

Personen bør hurtigst muligt blive testet, og sundhedsmyndighederne vil herefter vejlede vedkommende ift. kontaktopsporing.

Bliver en på holdet konstateret smittet med Covid-19, afhænger foreningens håndtering af:

 • hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater
 • hvornår kontakten har været der
 • hvor længe den har varet.


Dansk Håndbold Forbund anbefaler i samråd med DIF, at man orienterer de hold, man har spillet mod eller trænet sammen med indenfor den periode, hvor man formodes at have været smittet med Covid-19, og ellers følge sundshedsmyndighedernes anbefalinger.

DIF har udarbejdet en fin guide til, hvis der opstår smitte i klubben. Der er blandt andet også eksempler på tekster til mails og sociale medier, som man kan bruge. 

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/10/coronasmitte-s-i-s-klubben

Hvad gør vi, hvis vi oplever lokale coronaudbrud?

Dansk Håndbold Forbund følger Danmarks Idrætsforbund og myndighedernes anbefalinger i forhold til at undgå smittespredning. Så længe myndighederne ikke fraråder at spille håndbold, er det op til den enkelte forening at vurdere, hvilke forholdsregler man vil tage ift. lokale corona-udbrud.

De lokale forbund og kredse i håndboldforbundet kan lægge op til stramninger af retningslinjerne, hvis de mener, det er nødvendigt. 

Herunder er et eksempel på, hvordan en lokal kreds har håndteret situationen og opstillet mere restriktive retningslinjer. De er sendt til alle lokale foreninger, og der er desuden via sociale medier kommunikeret til omkringliggende kredse. 

Anbefalinger for håndbolden i XX
Ind til smittetrykket igen er normaliseret i XX, beder vi håndboldklubberne om at være særligt påpasselige, blandt andet ved at følge nedenstående anbefalinger:

 • Følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende afstand, hygiejne og smitte.
 • Udskyd evt. træningsstarten for de yngste medlemmer under skolealderen. Vores yngste håndboldspillere har mange kontaktpunkter, idet de skal transporteres til håndbold, samtidig med at en forælder ofte bliver i hallen.
 • Undlad omklædning i hallernes omklædningsrum efter træning, indtil smittetryk er under kontrol.
 • Sørg for at indlægge 5-10 minutters pause mellem hver træningsgruppe, så der er tid til afspritning af materiel etc. Dette også for at undgå, at grupper har samvær på tværs.
 • Udskyd træningskampe.
 • Anbefal forældre og andre pårørende at minimere deres gang i og omkring hallen.
 • Tag en dialog med den ansvarlige halinspektør eller pedel, hvor I træner, for at afstemme regler for brug af faciliteter samt at sikre skiltning, sæbe, sprit etc.
 • Aftal, hvem der i jeres forening har ansvar for klargøring af hallen før træning med afspritning af alt fra dørhåndtag til dommerbord, musikanlæg og materiel, som fx kegler.

Dansk Håndbold Forbund opfordrer dog generelt til, at vi i håndbolden tager nogle forholdsregler, hvis ens lokalområde er ramt, fx i form af bedre opdeling af træninger, så ingen hold krydser med hinanden, stort fokus på hygiejne og ingen tilskuere.

Hvordan er situationen for dommere?

Der kan igen spilles kampe i alle aldersgrupper og alle række - og derfor også påsættes dommere. 

Hvad gør vi ved økonomiske tab? (hjælpepuljer og lønkompensation)

DIF og DGI's coronahjælpepulje er åben ansøgninger i forbindelse med tab på grund af coronarestriktionerne i 1. kvartal af 2021. 

Der er 81 millioner kroner i puljen, og den kan søges i perioden 1. marts til 26. marts kl. 12.00. 

Puljen har til hensigt at hjælpe, hvis man som forening: 

 • har aflyst et arrangement på mindre end 350 deltagere og deraf har manglende indtægter og/eller afholdte udgifter 
 • mister indtægter, fordi frivilligt arbejde på en festival eller lign. er aflyst
 • oplever medlemsfrafald og deraf manglende kontingentindtægter 
 • manglende sponsorindtægter.

Hvis din forening har tabt penge på grund af coronaens indtog i Danmark, så søg. Det gælder også de foreninger, som tidligere har søgt puljen og fået en del af det beløb, de ansøgte om.

I ansøger gennem Centralt ForeningsRegister - der hvor I også indberetter medlemstal. 

De nærmere omstændigheder omkring ansøgningsprocessen kan du se på DIF's hjemmeside.

Der er flere puljer, der eventuelt kan være relevante at søge som forening. Få overblikket på vores side Søg midler, her.

Arrangementer med mere end 350 deltagere:

Skulle jeres forening have afholdt et større arrangement med mere end 350 deltagere, kan du søge kompensation for afholdte udgifter og manglende indtægter fra fx mad/drikke, billetsalg og diverse udlæg. Kompensationen må ikke medføre et overskud.

Tilmelding til arrangementet skulle have været før den 6. marts, og det skulle være et offentligt arrangement. Hjælpepakken er foreløbig gældende i perioden 6. marts 2020 – 28. februar 2021. Du søger kompensation til større arrangementer via www.virksomhedsguiden.dk

2. Kan klubben søge lønkompensation til ansatte?

Risikerer jeres forening - grundet coronavirus - at opsige mere end 30 procent af jeres ansatte eller mere end 50 personer, kan I søge lønkompensation – hvis I vel og mærket modtager mindre end 50 procent af jeres driftsudgifter gennem offentlige tilskud.

Søger I lønkompensation, må medarbejderne ikke opsiges. Medarbejderne skal hjemsendes med sædvanlig løn, og de må ikke arbejde i perioden. Staten kompenserer 75 procent af lønnen for fastansatte, og 90 procent af lønnen for timelønnede – dog med et loft på 30.000 kr. pr. måned for både fastansatte og timelønnede.

Medarbejderne skal afholde fem ferie-/afspadseringsdage i løbet af hjemsendelsen. Der kan søges lønkompensation i perioden 9. marts til 8. juli.

Du kan læse mere om lønkompensation her virksomhedsguiden.dk

3. Skal trænere stadig have betaling? 

Det afhænger af ansættelsesaftalen. Trænere, som er ansat med fast arbejdstid, skal som udgangspunkt have udbetalt den aftalte løn, uanset om træningen er indstillet. Dette indebærer også, at træneren i princippet kan pålægges hjemmearbejde i denne periode. Hvis DIF’s standardkontrakt (lønnet trænere) er anvendt, vil træneren typisk være ansat med fast månedsløn. 

Trænere uden fast arbejdstid (’løsarbejde’) skal alene have løn for de timer, de har arbejdet. Det betyder, at en forening ikke skal udbetale løn til disse trænere, før aktiviteterne genoptages.

4. Kan vi få vores depositum for et planlagt arrangement/stævne tilbage?

Skulle jeres klub have været til et arrangement/stævne i udlandet, kan I få jeres penge tilbage gennem idrættens rejseforsikring, hvis:

Skulle I have været til et stævne/arrangement i Danmark, skal I selv kontakte arrangøreren med henblik på en aftale. 

Hvordan påvirker COVID-19 kontingentbetaling?

1. Opkræves der årskontingenter/gebyrer fra vores kreds/distriktforbund?

Du skal kontakte den kreds eller det distriktforbund, jeres forening tilhører. 

2. Kan medlemmer kræve kontingent retur?

Nej, medlemmerne kan ikke kræve kontingent retur.

Kontingent er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse som fx fitnesscentre.

Dansk Håndbold Forbund opfordrer samtidig til, at vores medlemmer hjælper klubberne ved at udvise samfundssind og ansvarlighed og bakke foreningen og de frivillige op i denne svære tid.

DIF's hjemmeside kan du se en uddybning af denne anbefaling, som Dansk Håndbold Forbund bakker op om. 

Hvordan informerer vi om retningslinjerne?

Alle klubber opfordres til at lave et opslag på klubbens hjemmeside om de gældende retningslinjer omkring håndboldtræningen. Del gerne skrivet på jeres facebookside og send en mail til jeres medlemmer. Derudover laves opslag i hallen ved indgangen.

Hvorfor er der forskel på de svar, man får hos Sundhedsstyrelsen, ved DIF og i Dansk Håndbold Forbund?

Hvis man ringer til Sundhedsstyrelsens coronahotline med et håndboldrelateret spørgsmål, vil de svar, man får, ofte være meget ukonkrete og måske også nødvendige at tolke på. Det er de, fordi Coronahotlinen svarer generelt på spørgsmål, som ikke nødvendigvis er relateret til idræt og håndbold.

Spørger man DIF, vil svarene blive mere konkrete, men samtidig skal DIF’s svar tage forbehold for alle idrætter i alle 62 specialforbund, både indendørs- og udendørsidrætter og idrætter med og uden kropskontakt.

I Dansk Håndbold Forbunds coronahotline forsøger vi at bearbejde Sundhedsstyrelsens, Kulturministeriets og DIF’s retningslinjer og besvare alle spørgsmål i et håndboldperspektiv. Vi er naturligvis i hyppig kontakt med DIF, der afklarer alle idrætsspørgsmål med de relevante ministerier.

Må vi fortsat have træning for de yngste, hvor forældre er med "på gulvet"?

Ja, bare at der max er 100 personer til stede. Inkluderet i de 100 skal være trænere, hjælpere og andre voksne over 18, som er nødvendige for at træningen kan afvikles. 

Der er ikke krav om coronapas for forældre, så længe de er en del af træningen som nødvendige voksne. 

Skal man bære mundbind i hallen?

Nej, kravet om mundbind i idrætsfaciliteter er ophævet pr. 14. juni 2021.

Yderligere informationer

Du kan holde dig orienteret om den aktuelle coronasituation på følgende sider:

Har du spørgsmål?

Er dit spørgsmål relateret til corona-situationen, kan du kontakte Anders Fredsgaard på tlf. 3155 5500 eller covid19@dhf.dk.

Er dit spørgsmålet relateret til andet, er du velkommen til at ringe til os inden for vores åbningstid på 43262400. Ved du, hvilken medarbejder du skal have fat på, og haster dit spørgsmål ikke, kan du sende en mail til vedkommende. 

Du er også velkommen til at sende os en besked via vores facebookside @Danskhåndbold.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE