JHF Kreds 7
Del

Dagsorden og beretninger

Dagsorden kredsgeneralforsamling
mandag den 21. JUNI 2021 kl. 19:00
Rødding Centret

 1. Valg af dirigent:

  Konstatering af antal fremmødte foreninger
 2. Formanden aflægger beretning:

  Formandens beretning
 3. Beretning fra udvalgsformænd:

  Turneringsudvalg
  Dommerudvalg
  Uddannelsesudvalg
  Børne- Ungeudvalg
  Eliteudvalg
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab:
 5. Behandling af indkomne forslag:

  Forslag til regelændring
 6. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer:

  a. Kredsformand Finn P. Hansen - (villig til genvalg)
  b. Dommerudvalg Peter Plauborg - (villig til genvalg)
  c. Børne-/ungeudvalg Klaus Svendsen - (ønsker ikke genvalg)

 7. Valg af 5 repræsentanter til JHF´s repræsentantskabsmøde.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant:

  Revisor Hans Jørgen Thomsen -  (villig til genvalg)
  Revisorsuppleant Vibeke Østergaard - (villig til genvalg)
 9. Eventuelt:

Ved kredsgeneralforsamlingen har hver forening to stemmer, der dog kan afgives af en repræsentant. Kun foreninger, der er til stede og har betalt kontingent, har stemmeret. Herudover har hvert tilstedeværende kredsbestyrelsesmedlem én stemme.  En person kan kun repræsentere én af de to muligheder (enten én forening eller et kredsbestyrelsesmedlem). Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. Kandidater til bestyrelse og udvalg behøver ikke at være klubrepræsentanter, men det kræves, at kandidaterne er medlem af en under kredsen tilhørende forening. Endvidere skal man være fyldt 18 år for at blive kandidat til bestyrelsen.

 

 

Vælg forbund

Luk
ANNONCE